Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu (vybelime.cz) umiestneného na webovom rozhraní (vybelime.cz) (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou
NEROZIM s.r.o., se sídlem Zemianské Sady 161, 925 54 SLOVENSKO
IČ: 51708388

Zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Bratislave…

Adresa doručenia: NEROZIM s.r.o., Mezi Vodami 1955, 143 00 Praha 12-Belárie

Kontaktný e-mail: info@nerozim.sk

ako predávajúcim a vami ako kupujúcim.

 

 • ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu (alebo iba „cenu“), vrátane nákladov spojených  s dodaním tovaru a prípadných poplatkov súvisiacich so zvoleným spôsobom platby uvedeným v objednávke.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny/sumy, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Vzťahuje sa kúpna zmluva výhradne na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa označuje akákoľvek zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t.j. pokiaľ ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ak nie ste spotrebiteľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • Právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok),
 • Nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom),
 • Právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní),
 • Právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • Týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti,
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácií tovaru,
 • Podmienkami užívania webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania,
 • Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy,
 • Objednávkou a jej prijatím z našej strany.

A v tu neupravených otázkach tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákonom č.89/2012 Sb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“),
 • Zákonom č.634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba pokiaľ ste spotrebiteľom)

Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskú republiku/Slovensko, prípadne pokiaľ náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Pokiaľ ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než slovenský právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež/taktiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť, či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 

 • KÚPNA ZMLUVA

 

Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane akýchkoľvek daní a poplatkov. Prezentácia tovaru je informačného charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka. Na uzatvorenie zmluvy je dôležité, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne i e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presne označenie objednávaného tovaru (prípadne číselného označenia tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacia, prípadne fakturačná).

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla „OBJEDNAŤ“ bude už vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte e-mailom.

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany pokiaľ to nie je výslovne uvedené v potvrdení.

Pokiaľ budete mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí ako na nepodanú.

Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená okamihom, kedy uhradíte celú kúpnu sumu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (pokiaľ je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali (t.j. nebolo vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktorú sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže by bolo na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ doposiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzatvoriť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v období medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom/slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

Máte možnosť získať zmluvu v písomnej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená a zaslaná poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju pošleme.

Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade dotazu/dotazov k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • V hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku,
 • Bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet 123-2955390207 / 0100 (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
 • Kreditnou kartou VISA, Mastercard aj ….

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahrňuje.

Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

V akej mene môžete platiť?

Platba je možná výlučne v eurách.

Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie/úhradu vopred?

Zálohu na kupnú cenu môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Kč/196,29 eur.

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo predaním (§ 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 

 • DODACIE PODMIENKY

 

Ako tovar posielame?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Pokiaľ žiaden spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

Aké sú náklady na doručenie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahrňuje.

Kedy vám tovar doručíme?

Doba doručenia tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvolenom spôsobe platby a dopravy.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísaniu platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme hneď ako je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodanie tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Ako postupovať pri prijatí tovaru?

Pri prijatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Pokiaľ zistíte nedostatky, neodkladne informujte dopravcu i nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť prevziať tovar, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú škodu, poškodenie či stratu tovaru.

Čo sa stane v prípade neprevzatia tovaru?

Pokiaľ je z dôvodu na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako zjednaným spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladneným, ako i ďalších nákladov, ktoré nám vznikli z dôvodu neprevzatia tovaru. Tieto náklady nepresiahnu sumu 0,39 eur za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 19,68 eur alebo výšku kúpnej ceny, pokiaľ je nižšia ako 19,68 eur.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

 • ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je však dodanie rozdelené na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej časti dodania. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

Aké má dôsledky odstúpenie od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu ako keby nebola uzatvorená.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý, s vašim súhlasom, darček, stratí darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlete späť spoločne s vráteným tovarom.

Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť mimo iných od nasledujúcich zmluv:

 • o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po doručení nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru,
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvoleným spôsobom vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštovná poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručenie, telefónny kontakt a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na doručenie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami určený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky preukázané k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Čo ak by bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Pokiaľ zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne opotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch, ak:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená celkom chybná cena tovaru (článok . týchto obchodných podmienok),
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať,
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy neodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

Pokiaľ ste už celkom alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste previedli peniaze. Peniaze vám vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

 • PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne závažnými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s našim Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaji tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povolaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia. Česká obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje i ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržujeme.

Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo sa obrátiť s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webové rozhranie: www.coi.czwww.adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz, telefón: +420 296 366 360) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás po prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pri podaní sťažnosti týkajúcej sa  tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pri vyhľadaní subjektu alternatívneho riešenia sporu, môžete rovnako využiť on-line platformu, ktorá je riadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

Poskytovateľ umožňuje svojím zákazníkom účasť v spotrebiteľskej súťaží RONDO (ďalej len „súťaž“) prevádzkovanej spol.Rondo.cz, IČ:242 47 286, so sídlom v Prahe 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 196838 (ďalej taktiež ako „Rondo.cz“) na stránkach www.rondo.cz. Zákazník výslovne udeľuje poskytovateľovi súhlas s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti Rondo.cz v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa a to za účelom účasti zákazníka v Súťaži prevádzkovanej spol. Rondo.cz.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži k neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či doplňovať zmluvu (vrátane obchodných podmienok)je možné písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017.

Všetky ceny sú vrátane DPH.